Fler åtgärder krävs för att säkerställa barnets rättigheter

Fler åtgärder krävs för att Sverige ska leva upp till Barnkonventionen och kunna säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses. Det konstaterar Stiftelsen Allmänna Barnhuset i en ny rapport.

Publicerad 5 mars 2020
Sverige behöver göra åtgärder både nationellt, regionalt och kommunalt för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses, konstaterar Stiftelsen Allmänna Barnhuset i en ny rapport.

I rapporten har man tittat på fyra områden och hur långt Sverige hittills har förverkligat barnets rättigheter inom dessa områden:

Rapporten finns att ladda ner på Allmänna Barnhusets webbplats. 

1. Barn i samhällets vård och deras rätt till utveckling, en god hälsa, information, delaktighet och en god utbildning.

2. Barn som utsätts för våld och deras rätt till skydd, utveckling, information, delaktighet samt stöd och rehabilitering.

3. Barn som anhöriga och deras rätt till utveckling, information, delaktighet, stöd och en god utbildning.

4. Barn som lever med föräldrar som har eller ska separera eller befinner sig en vårdnadstvist och deras rätt till utveckling, information, delaktighet, skydd samt stöd och insatser.

"Det behövs fler åtgärder inom samtliga områden för att säkerställa barnets rättigheter", anser Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Bland annat konstaterar man att barnets rätt till information och delaktighet brister vid en placering samt under och efter en placering. Barnets rätt till utveckling, en god hälsa samt en god utbildning skiljer sig åt beroende på var i landet ett barn blir placerat. För att säkerställa att alla barn i samhällets vård, oavsett vårdform, får samma rättigheter behövs en tydligare nationell styrning och satsning så att insatser och modeller som riktar sig till alla placerade barn fortsätter att utvecklas, arbetas fram och följas upp.

Mer kompetensutveckling för dem som möter våldsutsatta barn
Man anser vidare att Sverige behöver en nationell strategi samt nationell handlingsplan kring våld mot barn. Sverige behöver systematiskt samla in nationella data kring våld mot barn vart femte år. Kompetensutveckling hos yrkesverksamma som möter barn måste i högre grad prioriteras för att öka upptäckten, för att öka barnets tillgång till stöd och behandling och för att erbjuda behandling på olika nivåer utifrån barnets behov. 

”Vi kan konstatera att barn som utsätts för våld eller övergrepp inte får den rehabilitering och tillgång till lämplig vård som de har rätt till. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan konstatera att det krävs en nationell lagstiftning som gör det möjligt för samverkande myndigheter att dela och samla information”, skriver man i rapporten.

Många barn som har en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med och som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning eller en allvarlig sjukdom uppmärksammas inte av socialtjänst eller hälso- och sjukvård. ”För att stärka barn som anhöriga och deras rättigheter krävs en fortsatt transformering i socialtjänstlagen. Kompetensutveckling hos yrkesverksamma som möter barn måste i högre grad prioriteras för att öka upptäckten och öka barnets rätt till information, delaktighet och tillgång till stöd och insatser”, skriver Stiftelsen Allmänna Barnhuset i rapporten.

Rapporten har skickats in till Barnrättskommittén, som i juni i år kommer granska hur Sverige lever upp till barnkonventionen. 

Föregående Nästa