Här får föräldrarna hjälp att bli sitt bästa jag

Till Föräldrastöttan i Norrköping kommer föräldrar som har sitt barn placerat för att få stöd i sitt föräldraskap. Stödet sker bland annat genom stödsamtal och hjälp att förbereda sig inför möten.

Publicerad 2 mars 2020
Emilia Holmström och Anna Skagerström jobbar med att stötta föräldrar som fått sitt barn placerat att vara sitt bästa jag som förälder på avstånd.

I november 2018 drog verksamheten igång som ett treårigt projekt med ekonomiska medel från SKR (tidigare SKL, Sverige kommuner och landsting).

– Vi såg att behovet fanns att stötta den här målgruppen men att vi inte hade så mycket vi kunde erbjuda dem, säger Anna Skagerström, enhetschef på socialkontoret i Norrköpings kommun.

Föräldrastöttan drog igång i november 2018 och hjälper föräldrar till placerade barn bland annat genom samtalsstöd. 

När man påbörjade arbetet med att dra igång verksamheten fanns bara en enda verksamhet i Sverige, Stella (som familjehemmet.se tidigare skrivit om), att utbyta erfarenheter med.
Föräldrastöttan drivs som ett treårigt projekt och har tagit mycket inspiration från både Stella och en dansk verksamhet med samma namn.

Samtalsstöd och stöd inför umgänge
– Huvudsakligen jobbar vi med samtalsstöd, att vara någon som lyssnar och ett stöd inför eller efter umgänge och i kontakten med barnet och familjehemmet, säger Emilia Holmström, som är en av två föräldrastödjare som jobbar i verksamheten.

– Vi fokuserar enbart på förälderns historia och har ingen relation till barnet, vilket är ett medvetet val vi har gjort. Syftet med det är att kunna fokusera på föräldraperspektivet och att de ska känna att vi är deras stöd. Förhoppningen är att föräldern kan förhålla sig till situationen på ett bättre sätt och att det i förlängningen gynnar barnet då den får en lugnare tillvaro med mindre oro för sin förälder, säger Emilia Holmström.

Hjälp att gå igenom utredningar
Många föräldrar vill också ha hjälp med att gå igenom socialtjänstens utredning och få beslutet förklarat för sig för att försöka förstå varför barnet har omhändertagits.

– Det är ofta väldigt tuff information att ta emot som förälder och det kan vara svårt att ta in. Vi jobbar med att bryta ner utredningen i mindre delar och gå igenom den tillsammans med föräldern och förklara, säger Emilia Holmström.

– Våra erfarenheter hittills är att många behöver mer information, man har inte förstått vad socialtjänsten kan göra och inte eller vilka rättigheter man har som förälder när ens barn är omhändertaget, fortsätter hon.

Ibland behöver föräldrarna också hjälp med att förbereda sig inför möten med socialtjänsten eller andra myndigheter och då hjälper Föräldrastöttan till och kan även sitta med som stöd under mötet och se till att de frågor som föräldern vill ta upp kommer upp.

– Vårt mål är att stärka föräldern i sin nya situation som förälder på avstånd och bli sitt bästa jag. Många av de föräldrar vi träffar kommer aldrig att få hem sitt barn igen och då försöker vi hjälpa föräldern att bli en så bra förälder som möjligt på avstånd, säger Emilia Holmström.

Träffas på neutral plats
Föräldrastöttan träffar föräldrarna i en umgängeslägenhet som ligger centralt i Norrköping, och att kunna erbjuda en neutral plats avskild från socialkontoret, är viktigt eftersom många föräldrar upplever mycket ångest i att besöka samma lokaler som där man fick beskedet om att ens barn skulle omhändertas.

– Vi försöker hålla lägenheten väldigt neutral, det ska inte påminna föräldrarna om någonting. Vi ställer alltid undan de leksaker som eventuellt ligger framme från något umgänge och kan även göra hembesök om det behövs eller träffas på annan neutral plats, säger Emilia Holmström.

Föräldrastöttan är öppen för alla föräldrar som har sitt barn placerat av Norrköpings kommun. Även föräldrar som har barn som får omfattande insatser från LSS kan få stöd och råd från Föräldrastöttan.

Anmälningsplikt vid oro att ett barn far illa
Hittills har man haft kontakt med ett trettiotal föräldrar och har möjlighet att ta emot fler.

– Många föräldrar hittar oss via sin socialsekreterare, men man kontaktar alltid oss själv och ska få tid inom en vecka när man hör av sig, säger Anna Skagerström.

Föräldrastödjarna har anmälningsplikt om de har oro för att ett barn far illa och har hittills använt den ett par gånger.

– Att ta kontakt med oss kan vara ett rop på hjälp och då är föräldern tacksam för att någon lyssnar. Jag har inte upplevt att det varit ett problem att jag varit tvungen att anmäla när en förälder berättat något för mig som gjort att jag fattat oro för ett barn, säger Emilia Holmström.

Jobbar hårt för implementering i ordinarie verksamhet
Föräldrastöttan har en vision tillsammans med familjehemsenheten om att utveckla samarbetet för att stärka det tredelade föräldraskapet. Hur framtiden ser ut för Föräldrastöttan vet man i dagsläget inte. Bidraget från SKR räcker till 2021, men redan nu jobbar man hårt för att implementera Föräldrastöttan i kommunens ordinarie verksamhet.

– Det har framkommit önskemål om gruppverksamhet, framförallt under lättsammare former där föräldrar kan träffa andra i samma situation. Det är inget vi kan erbjuda i dagsläget, men är en tänkbar utveckling av verksamheten, säger Anna Skagerström. 

Föregående Nästa