Avtal

Vid en placering ska det skrivas ett avtal mellan dig som uppdragstagare och ansvarig socialnämnd. Detta avtal bör skrivas innan placeringen sker för att alla parter ska veta vad som gäller. Om detta mot förmodan inte är möjligt, ska det noteras noga i akten vad man kommit överens om muntligen, t.ex. om ekonomiska ersättningar. Det är sedan socialtjänstens handläggare som ansvarar för att det upprättas ett skriftligt avtal.

I avtalet skriver man bl.a. in uppdragets omfattning, uppsägningstid, parternas rättigheter respektive skyldigheter, gällande försäkringar, ekonomiska ersättningar och tidpunkt för utbetalningar. Det bör även stå vad som gäller vid oplanerad frånvaro, d.v.s. om barnet exempelvis skulle rymma, och om hur ersättningar betalas ut vid en uppsägning.

Avtalet bör ses över med jämna mellanrum. Det kan förekomma förändringar i barnets situation som påverkar den arbetsinsats som krävs och ersättningsnivåer kan förändras m.m.

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida finns en mall för hur ett avtal kan se ut, Avtal om vård i familjehem. Sist i mallen finns även en beräkningsblankett för omkostnader.

Genomförandeplan

En genomförandeplan bör upprättas i samband med att ett barn placeras i familjehem eller HVB-hem. Genomförandeplanen ska beskriva vilka olika insatser som behövs för barnet, målet med insatserna, när och hur de ska genomföras och av vem. Det ska också stå när och hur barnet ska träffa sina föräldrar och andra närstående, samt när och hur barnet ska ha kontakt med sin handläggare.

Planen bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd också upprättas, följas upp och revideras i nära samarbete med familjehemmet. Vid placering i jourhem eller inom barnets nätverk finns inget krav på att en genomförandeplan ska upprättas.

Genomförandeplan vid öppna insatser
Vid insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och uppdragstagaren. Detsamma bör gälla när en beslutad insats enligt SoL eller LSS ska genomföras av en uppdragstagare som förordnas av nämnden, t.ex. en ledsagare eller en anhörigvårdare. (Socialstyrelsens allmänna råd, 5 kap. 22 § SOSFS 2014:5)

Mer finns att läsa i Socialtjänstförordning (2001:937) kapitel 5 Vissa uppgifter för socialnämnden samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11 ) kapitel 7 Planera och följa vården.

Tjänstledig eller föräldraledig vid uppdrag

Vid en placering så behöver man ofta vara hemma en kortare eller längre tid. Ibland kan det dock uppstå problem med arbetsgivaren som inte beviljar ledigt av olika anledningar. Den 1/7 2019 kom ett förtydligande i föräldraledighetslagen vilket innebär att man som familjehem har rätt att vara helt föräldraledig om barnet är under 18 månader och man har också rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel tills att barnet fyllt 8 år eller gått ut första klass.

Dock har man inte rätt till föräldradagar från försäkringskassan utan eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst ska då ersättas av den kommun eller företag man har uppdrag från. Vi har skrivit lite mer om detta i forumet, Tjänstledig eller föräldraledig vid familjehemsuppdrag?.

Om man behöver vara hemma en tid så ska både arvode och omkostnadsersättning samt ersättning för förlorad arbetsinkomst (inkl. semesterersättning) utgå. Arvodet ska spegla uppdragets omfattning och ska därmed inte påverkas av eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst. Mer information finns i SKR´s rekommendationer.