Unik storsatsning på TMO i förskolan

Hallsbergs kommun utbildar som första kommun i Sverige all personal som jobbar inom förskola samt rektorer och elevhälsa i TMO, traumamedveten omsorg. – Syftet är att identifiera, bemöta och stötta barnen på rätt sätt, både i deras mående och kunskapsutveckling, säger utbildningskoordinator Jenny Stenmark, bildningsförvaltningen.

Publicerad 2 november 2021
Jenny Stenmark är utbildningskoordinator på Hallsbergs kommun som nu utbildar all förskolepersonal i TMO.

Hallsbergs kommun ingår i ett samarbete med Skolverket kring riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. I samband med det gjordes en nulägesanalys kring utvecklingsbehov och det som blev mest påtagligt var att få mer kunskap kring att förstå och bemöta barn som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumatiska händelser kan bero på allt ifrån vanvård, sexuella övergrepp, exponering för våld i hemmet eller upplevelser från krig och flykt.

Traumamedveten omsorg, TMO, är ett förhållningssätt som främjar läkning och återhämtning genom att förstå hur hjärnan hos ett traumatiserat barn fungerar för att med den insikten kunna hjälpa barnet på ett sätt som skapar trygghet, positiva relationer och strategier för att hantera sina känslor.

All personal behöver ha rätt kunskap
– Det här är barn som finns överallt i våra barngrupper, inte bara bland de nyanlända. Vi vill att all personal som jobbar i förskolan och träffar de här barnen varje dag ska ha rätt kunskaper att både identifiera och kunna bemöta och stötta barnen på ett bra sätt och säkerställa att de här barnen får det stöd och den hjälp som de behöver, säger Jenny Stenmark.

Grunden i ett traumamedvetet förhållningssätt kan sägas utgöras av tre pelare; trygghet, relation och ”coping”, vilket enkelt förklarat är ett psykologiskt begrepp som innefattar förmågan att hantera yttre påfrestningar och inre känslor och impulser. Värdegrunden ligger i att förstå människor i ljuset av vad de har upplevt, inte utifrån förutbestämda ramar och kategorier. Istället för att fokusera på ett konkret beteende behöver man enligt TMO:s förhållningssätt koncentrera sig på och möta behoven som finns bakom beteendet. En viktig del är att hjälpa barnet eller ungdomen att själv kunna reglera sina känslomässiga tillstånd.

Fin respons från personalen
Tidiga insatser är en känd nyckelfaktor för att hjälpa barnen till välmående och därför väljer man att satsa just på förskolepersonalen. Förhoppningen är att både kunna ge bättre stöd till de barn som har ett känt trauma och att kunna fånga upp barn som far illa, men som uttrycker det genom sitt beteende.

– Vi har fått jättefin feedback från personalen. Även fast utbildningen fram tills nu har varit digital har de upplevt att den hållit väldig hög kvalitet och varit känslomässigt berörande. Under höstlovet kommer vi ha det första fysiska utbildningstillfället här i Hallsberg, berättar Jenny Stenmark.

Förutom att all personal får den grundläggande TMO-utbildningen utbildas även ett 20-tal ambassadörer som får fördjupade kunskaper och konsultationer för att dels kunna utbilda nyanställda i framtiden och dels se till att TMO implementeras i verksamheterna.

– Vi har kommit ungefär halvvägs i utbildningen, i februari ska förskolepersonalen var färdig och i ett nästa steg ska vi utbilda rektorer och elevhälsa. Grundskolepersonalen har nyligen genomgått utbildning i trygghetscirkeln, vilket anses kompensera utbildningsinsatsen i TMO.

Följs av forskare
Utbildningen i TMO ges av Rädda Barnen, som även utbildar familjehem i TMO. Eftersom detta är den första storskaliga utbildningsinsatsen, ungefär 200 personer omfattas, kommer även forskare från Lunds universitet att följa projektet. Docent Elia Psouni leder forskningsprojektet där även Rädda Barnens utbildningar i Traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar (TMO-F) utvärderas sedan 2020. Nu ska alltså även effekten av Traumamedveten omsorg i förskolan utvärderas.

Studien kommer att titta på om utbildning i Traumamedveten omsorg påverkar förskolepersonals självupplevda kontroll på plats på avdelningen (tex. tron på förmågan att kunna bemöta barn med utmanande beteende) och på om utbildning i TMO ökar kunskapen om trauma och traumamedvetna värderingar. I praktiken kommer det innebära att förskolepersonal tillfrågas om de vid tre tillfällen vill besvara en enkät.

TMO har använts i Sverige i ungefär fem år och har hittills inte forskats mycket kring.

Föregående Nästa